En inblick i arbetet med Kulturhuset i Gustavsberg

Inför senaste sammanträdet med Kommunstyrelsen besökte våra förtroendevalda Landia AB för att få en fysisk inblick i arbetet med renoveringen av Porslinsfabriken i Gustavsberg. Senare under dagen behandlades investeringsbeslutet och utformningen av Kulturhuset i Porslinsfabriken i Gustavsberg.

Kulturhuset kommer att bestå av bibliotek samt multifunktionella lokaler för skapande, tre danssalar, omklädningsrum, lokaler för teater, drama, musik, studier samt mötesrum för medborgarna, föreningslivet och företagare.

Kulturhuset Gustavsberg

”Det var ett sant nöje att se Kulturhuset ta form och att fastigheten äntligen får nytt liv. Under besöket fick vi inblick i våra framtida lokaler och även andra delar som kommer att hyras ut för kommersiellt bruk inte minst till själva porslinstillverkningen Framtidens Porslin. Försäljningen och förverkligandet av renoveringen har inte bara varit ett av mandatperiodens viktigaste beslut utan även för hela platsen Gustavsberg säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.”

Lokalen överlämnas till Värmdö kommun som en råyta i februari 2023 och därefter kommer kommunen att utforma och hyresgästanpassa lokalen utifrån tidigare beslutad inriktning. Kulturhuset bedöms vara klart för inflyttning av verksamheten i oktober 2023.

Kommunfullmäktige godkände den 14 april 2021 försäljningen av Porslinsfabriken till den nya fastighetsägaren Landia AB. I samband med försäljningen avtalades att kommunen ska återförhyra 2670 kvm som en råyta för att kunna bygga och inreda framtidens Kulturhus. Kommunstyrelsen gav den 5 maj 2023 förvaltningen i uppdrag att påbörja entreprenadupphandling samt projektering av den tilltänkta återförhyrningen som avtalats med den nya fastighetsägaren.

Vår vision för Värmdös skolor och förskolor

Värmdös skolor och förskolor ska ge alla barn och elever möjlighet att uppnå sin fulla potential. Vi vill att Värmdös unga ska få den stimulans och det stöd de behöver för att utvecklas så långt som möjligt. Tidiga stödinsatser, för de som behöver mer stöd för att nå kunskapskraven eller spetsklasser för de som behöver större utmaning i skolan, ska vara en del av kommunens arbetssätt.

Värmdös förskolor och skolor ska genomsyras av hög kvalitet. Vi har som målsättning att Värmdös elever ska ha bland de högsta betygen i landet och en hög andel elever som uppnår kunskapskraven. Det ska vi uppnå genom en hög kvalitet i undervisningen, engagerade lärare med hög kompetens och höga förväntningar på alla barn. Våra utbildningsverksamheter ska präglas av ett starkt ledarskap från högsta förvaltningschefen, hela vägen ut till varje enskild lärare.

Vi vill även att läraren ska få en stärkt roll och auktoritet i klassrummet. Ordning och reda i skolan och under lektionerna är viktigt för att främja barns lärande och bidrar till en god arbetsmiljö. Förskolan och skolan ska vara fri från mobbning, hedersförtryck och annan kränkande behandling.

Kvalité framför utförare

Kvalitet i undervisningen ska alltid gå före valet av utförare och därför ser vi gärna att verksamheter som visar återkommande kvalitetsbrister konkurrensutsätts eller får sitt verksamhetstillstånd återkallat. I Värmdö ska det finnas ett utbud av både fristående och kommunala skolor och förskolor som håller hög kvalitet.

Under nästa mandatperiod kommer vi verka för:

 • Att Värmdö ska vara bland de bästa kommunerna i landet vad gäller betyg, andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen och andel elever med genomförd gymnasieutbildning.
 • Att tidigt fånga upp barn och elever i behov av särskilt stöd.
 • Att vidareutveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning för att fler elever ska göra ett aktivt val.
 • Att renovera och rusta upp förskolornas gårdar och innemiljöer.
 • Att fortsätta utveckla arbetet med psykisk ohälsa, förebyggande såväl som åtgärdande.
 • Att möjliggöra för fler fristående aktörer att etablera sig i kommunen.
 • Att samtliga av våra skolor inför betyg från årskurs 4.
 • Att införa tidiga insatser när eleven inte uppnår kunskapskraven i läs- och skrivkunnighet samt matematik.
 • Att etablera spetsklasser inom matematik samt utveckla arbetet med särbegåvade elever.
 • Att fortsätta utveckla samarbetet med socialtjänsten för att förebygga problematisk skolfrånvaro (hemmasittare).
 • Mer rörelse i skolan.
 • Att införa krav på förskola för barn som inte talar svenska.
 • Att alla nyetablerade enheter inom förskola och skola ska konkurrensutsättas.

Nationaldagstal – Deshira Flankör, Kommunstyrelsens ordförande

Varmt välkomna till Nationaldagsfirandet

Två års pandemi borde ha räckt med kris, en tid som för många har varit utmanande fysiskt, med dödligt utfall för några och psykiskt påfrestande för de flesta av oss. En tid som på sätt och vis satte många relationer på spel. Det borde ha räckt med den krisen.

Istället kom nästa direkt efter, invasionen av Ukraina som många trodde skulle vara i någon vecka är nu inne på sin 4:e månad och miljontals människor är på flykt.

Jag antar att jag inte är ensam om att fundera över hur skört allt är. Hur viktigt det är att inte ta något för givet och hur viktig en sån dag som idag är, för oss som bor här i vårt avlånga land, för våra vänner i omvärlden och inte minst för signalen gentemot de krafter som ifrågasätter vårt levnadssätt. För det mäktigaste vapnet som finns är just folkets yttrandefrihet och demokrati, fråga auktoritära regimer som till varje pris förbjuder det.

Därför vänner, är det viktigare än någonsin att fira en dag som idag

Vi firar vår fria rörlighet och utan munskydd och avstånd – bara det

Vi firar att vi har påbörjat ännu ett nytt århundrande med allmän rösträtt.

Vi firar för att det toleranta, jämställda och öppna Sverige inte har skänkts från ovan utan det är något som svenska folket utvecklat över tid och tillsammans i all demokratisk anda.

För mig blir 6 juni, en eftertankens dag varje år faktiskt. En dag att fundera på det samhälle vi lever i, de lagar som reglerar det och hur dessa kom till. En dag som är viktigare och ännu större än alla andra dagar. En dag att hylla Sverige, ett land som utgörs av dagliga framsteg i demokratisträvan, acceptans och jämställdhet.

Ett land som låter barn liksom äldre att komma till tals, infödd som inflyttade, ett land som inte räds kvinnans inflytande utan värderar kunskap och framsteg oavsett kön och oavsett var den kommer ifrån. Ett land som gjort just detta så självklart att det ofta tas för givet.

Låt dagen bli en dag att hylla den tillvaro vi har och som många skulle drömma om. En möjligheternas land på riktigt med en välfärd som inte gör skillnad. Ett land med utsikter för alla och där du kan både bli vad du vill och uppnå din fulla potential.

Inget av detta är att ta för givet. Det vet jag och det vet många andra som getts möjligheten att bo här och bli svenska medborgare, arbeta här, kanske skola om sig och som ni ser här i min funktion, även kunna bli politiker.

I ärlighetens namn – personligen är jag övertygad om att det är ett land som gett mig större möjligheter än jag troligtvis hade haft i det land jag kommer ifrån. Det är jag stolt över och det önskar jag att alla andra svenskar kunde vara lika stolta över.

För svenska traditioner är långt mycket mer än sill, potatis, köttbullar och prinskorvar. Det är långt mycket mer än jordgubbstårta och ringdans runt midsommarstången. Svenska traditioner bygger på fredlighet, generositet och öppenhet gentemot andra.

Svenska traditioner är: att inte brusa upp sig och använda överflöd av ord, för mig är ”svenskt” att inte säga sista ordet först. Det är just dessa svenska traditioner som vår frihet och demokrati bygger på. Det vänner, är det skarpaste vapnet ett land kan bygga. Det är förmodligen också det svåraste att upprätthålla.

För demokratin är också oerhört sårbar och kan äventyras om den missbrukas av människor med fel intentioner. Demokratin behöver därför skyddas och underhållas.

Det gör vi i samma anda och med samma beslutsamhet som den har utvecklats hittills.

Det gör vi genom att fortsätta lyfta och värna om viktiga svenska kärnvärden om allas lika värde, jämställdhet mellan könen, samma rättigheter, samma skyldigheter och samma möjligheter, lika för alla.

Det gör vi genom att upprätthålla svenska värden som att ”göra rätt för sig”, bidra till det gemensamma på samma sätt som vi räknar med att det gemensamma ska finnas till för oss vid behov. Eller för att sammanfatta det på ren svenska ”Gör din plikt, Kräv din rätt”.

För i ett land som Sverige, är det inte viktigt var du kommer ifrån, vilken bakgrund eller vilka föräldrar du har utan, i ett möjligheternas land som Sverige är det viktigare var du är på väg. 

Med detta önskar jag alla en riktigt fin Nationaldag och njut av firandet här i vårt vackra Gustavsbergs hamn! Nu ska vi sjunga nationalsången.

2022-06-06 Värmdö

Deshira Flankör

Kommunstyrelsens ordförande

Årets utmärkelse i Social insats går till ”Garaget”

Socialnämnden delar sedan 2017 ut en utmärkelse för att uppmärksamma goda insatser eller förebilder i samhället inom det sociala området. Prissumman uppgår till 20 000 kronor och kan fördelas på en eller flera personer och/eller ideella föreningar/organisationer. Årets sociala insats tilldelas Karin Hagström och Rosi Falk Valborg, för deras arbete med ungdomarna och projektet Garaget. Garaget är en mötesplats där ungdomar kan samlas och fixa epan,moppen eller umgås med vänner under kvällstid i Värmdö tekniska gymnasiums lokaler.

Eldsjälarna Karin och Rosi förtjänar verkligen att uppmärksammas och är värdiga vinnare av utmärkelsen för 2021. Genom deras arbete har Värmdös många motorintresserade ungdomar en mötesplats och ett sammanhang med vuxennärvaro säger Marie Bladholm (M), ordförande i Socialnämnden.


Socialnämndens motivering för utmärkelsen lyder:

”Karin och Rosi har genom Garaget skapat en mötesplats för motorburna ungdomar som skapar trygghet både för ungdomarna och för Värmdö kommuns invånare i stort. Garaget bidrar till en positiv dialog kring motorburna ungdomar på mötesplatsen och på sociala medier. Ett stort antal ungdomar får genom deras initiativ ett viktigt sammanhang med vuxennärvaro. Garaget uppfyller väl de uppsatta kriterierna och bedöms vara en värdig mottagare av utmärkelsen för år 2022”

Idén om Garaget föddes när Karin och Rosi nattvandrare och såg det stora motorintresset bland Värmdös unga och behovet av en samlingsplats. Inkomna nomineringar beskriver dem som eldsjälar med ett aldrig sinande gott humör. Personer med ett stort engagemang för kommunens ungdomar och som genom Garaget för samman ungdomar och vuxna med ett gemensamt motorintresse. 

Prisutdelning av utmärkelsen kommer att ske i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.

Ekvallen ska utvecklas, men inte för en miljard

”Vi kan inte lova miljardinvesteringar till ett enda projekt”

Majoritet för Värmdö vill att framtidens Gustavsbergs centrum ska präglas av trygghet, vacker gestaltning och ha en blandning av innehåll såsom idrottsanläggningar med ytor från isidrotten, spontanidrott, bostadsbebyggelse och verksamhetslokaler.

Anläggningarna vid Ekvallens idrottsområde behöver rustas upp då de har uppnått sin tekniska livslängd. Diskussioner om framtidens isytor för hockey, konståkning och bandy har pågått i många år. I januari beslutade Kommunstyrelsen att inleda en förstudie som utreder möjligheten att behålla isidrotten i Gustavsbergs centrum. Med anledning av de omfattande kostnader som förslagen i förstudien innebär, vill Majoritet för Värmdö se över alternativa finansieringslösningar.

– Flera av förslagen ser attraktiva ut men de är på tok för dyra. Vi kan inte lova miljardinvesteringar till ett enda projekt när vi vet att många andra idrotter kommer behöva investeringar som exempelvis ridsporten, handbollen, kampsporten, gymnastiken mfl. Att gå ut och lova en investering som skulle öka hela kommunens låneskuld med 30% vore inte ansvarsfullt. Vi ska behandla kommunens ekonomi med samma respekt som vi gör med vår egen privatekonomi vilket betyder att vi inte kan finansiera välfärd på kredit säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den 6 april kommer Kommunstyrelsen att ta del av den förstudie som Kommunstyrelsen har beställt tidigare under året. Förstudien visar på ett så kallat nollalternativ samt tre alternativa förslag.

Fyra förslag:

Nollalternativet: Investera i befintliga anläggningar med en förlängd teknisk livslängd och en kostnad på 67 miljoner kronor. Uppskattade driftkostnader om 10 miljoner kronor/år och en livslängd på anläggningen på ca 40-60 år.

Förslag 1: Två nya ishallar, renovering av bandyplan till en investeringsutgift om 400,7 miljoner kronor. Uppskattade driftkostnader om 19,8 miljoner kronor/år och en livslängd på anläggningen på ca 40-60 år.

Förslag 2: Två nya ishallar, en bandyhall, rivning av nuvarande sporthall till en investeringsutgift om 670,9 miljoner kronor exklusive kostnad för en ny sporthall. Uppskattade driftkostnader om 35,3 miljoner kronor/år och en livslängd på anläggningen på ca 40-60 år.

Förslag 3: Två nya ishallar, en bandyhall, rivning av nuvarande sporthall och flytt av tennishall till en investeringsutgift om 675,6 miljoner kronor exklusive kostnad för en ny sporthall och flytt av tennishall. Uppskattade driftkostnader om 35,3 miljoner kronor/år och en livslängd på anläggningen på ca 40-60 år.

I underlaget redovisas även en uppskattning av investeringsutgift för ny idrottshall om 79 miljoner kronor. Däremot ingår inte kostnader för lös inredning och utrustning, verksamhetens specialinredning, ljudsystem, ismaskiner eller finansiella kostnader.

Bara driftkostnaderna skulle öka med 30 miljoner kronor per år vilket motsvarar ca 35% av hela Kultur och fritidsnämndens budget.

Förslaget om en bandyhall och två nya ishallar samt rivningen av idrottshallen skulle innebära utgifter för närmare 1 miljard kronor om allt återuppbygg på platsen eller annan plats. Det skulle öka hela kommunens låneskuld med ca 30%. Behovet av investeringar är stort inom flera sporter i Värmdö och om kommunen själv står för hela kostnaden, skulle all annan idrott nedprioriteras under många år framöver. Bara driftkostnaderna skulle öka med 30 miljoner kronor per år vilket motsvarar ca 35% av hela Kultur och fritidsnämndens budget.

Kommunen står även inför ytterligare behov av investeringar såsom infrastruktur, klimatinvesteringar, verksamhetslokaler, idrottssalar och andra sportanläggningar. Därför anser Majoritet för Värmdö att det är viktigt att se över en alternativ finansiering av samtliga av förstudiens förslag innan vi går vidare och tar ställning till en sådan stor investering. Utredningen får med fördel omfatta även ytterligare komplettering av någon hall som exempelvis bandyhall på annat specifikt område där gestaltning och materialval kan bli billigare.

Värmdös ekonomi går starkt – Bokslut för 2021

Värmdö kommun har en stark ekonomi och redovisar ett överskott på 227 miljoner kronor för 2021. Samtidigt har kommunen minskat sin låneskuld med 100 miljoner och har inte behövt låna till nya investeringar.

Självfinansieringsgraden i Värmdö kommun har under 2021 varit på 132 procent vilket innebär att kommunen inte har behövt lånefinansiera investeringar. Det goda resultatet gör att kommunens kreditvärdighet och långsiktiga betalningsförmåga stärkts.

Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande

– Det enda sättet vi kan säkra framtidens välfärd är genom ordning och reda i ekonomin, kloka investeringar och minskade driftkostnader. Vi börjar få in en vana med hög självfinansieringsgrad vilket jag är väldigt glad för, på så sätt slipper vi öka kommunens skulder. Jag är även glad för att vi har minskat de administrativa kostnaderna samt att vi har lyckats få till nödvändiga investeringar i många fastigheter genom samarbete med andra aktörer säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Stora utmaningar väntar

Trots det starka resultatet behöver Värmdö rusta sig inför den demografiska utmaningen där allt färre i arbetsför ålder kommer att behöva försörja allt fler. Inom tio år förväntas antalet invånare 80+ ha fördubblats i kommunen medan antalet i arbetsför ålder förväntas öka med endast 16 procent. Samtidigt står Värmdö kommun inför stora investeringar i verksamhetslokaler. En välskött ekonomi är en förutsättning för att klara av att finansiera både utmaningarna i välfärden och de omfattande investeringarna.

Mot bakgrund av detta kommer 47 miljoner kronor av 2021 års överskott avsättas till kommunens resultatutjämningsreserv för att säkra Värmdös välfärd även i framtiden.

Vi kräver svar från infrastrukturministern om avgifter på Skurubron

Den 31 mars mottog Värmdö kommun en underättelse från Trafikverket om de planerade broavgifterna, detta trots att infrastrukturministern lovat att återkomma med svar om avgifterna. Kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör har därför skickat ytterliggare ett brev till Regeringen med en begäran av svar om avgifterna på Skurubron.

Här är hela brevet:

Värmdö kommun önskar härmed svar från infrastrukturministern Thomas Eneroth om Skurubron och de tidigare planerade brukaravgifterna.

2022-02-14 bjöd Värmdö kommun in infrastrukturministern till samtal om Skurubron. För över en månad sedan fick vi svar att ni kommer återkomma med besked. 2022-03-30 skickade jag i egenskap av kommunstyrelsens ordförande en påminnelse om att det gått 45 dagar sedan kommunens förfrågan om möte utan att kommunen har fått besked. En dag senare, 2022-03-31, mottog kommunen Trafikverkets underrättelse om broavgifterna.

Trots att kommunen har blivit försäkrad om besked har vi inte fått svar innan Trafikverket skickat sin underrättelse. Vi kan bara tolka händelseförloppet som att ministern valt att ignorera förfrågan och inte finns tillgänglig för diskussion innan Regeringens ställningstagande. Det är olyckligt att ministern inte väljer att prioritera mötet trots att förfrågan kommer från en majoritet av de förtroendevalda partierna i en av landets kommuner. Vi, styrande majoritet som opposition, har alltid motsatt oss avgifterna då beslutet kommer påverka kommunens invånare i decennier framöver med extra skatt för en statlig bro. Trots den stora påverkan för kommuninvånarna har kommunen aldrig haft möjlighet till påverkan i beslutsprocessen.

I underrättelsen framgår att broavgiften kommer att vara 4kr varav 1kr kommer att gå till administration. Tillsammans med räntekostnaden på 3,45% kommer nästan halva avgiften gå till att betala det administrativa systemet. Det skulle medföra att många kommuninvånare i Nacka och alla kommuninvånare i Värmdö skulle behöva betala 1,2 miljarder för att finansiera brokostnader som egentligen ligger på 600 miljoner kronor, vilket vore helt orimligt.

Med anledning av ovanstående önskar Värmdö kommun svar från er (Regeringen) om ni tänker vidta åtgärder med anledning av Trafikverkets underrättelse eller kommer ni att gå vidare med förslaget till broavgifter?

Vi väntar ivrigt på ert svar och hoppas att ni inte tar ställning till broavgifterna innan vi har fått besked eller chansen att träffa er.


Med vänliga hälsningar, Deshira Flankör, Kommunstyrelsens ordförande i Värmdö

Värmdös inspel till länsplanen 2022-2033

Statens investeringar i Värmdö kommuns vägnät har under en längre tid varit kraftigt underdimensionerade och eftersatta för en växande kommun av Värmdös storlek. I takt med att Värmdö kommun växt har statens undermåliga tilldelning av investeringsmedel för vägunderhåll och byggande av länsvägar lett till kraftigt försämrad framkomlighet och trafiksäkerhet för både bil och kollektivtrafik i stora delar av kommunen.

Majoritet för Värmdö har under hösten därför beslutat att halvera takten i bostadsbyggandet i Värmdö under de kommande åren i väntan på statliga investeringar i vår infrastruktur.

Region Stockholm har skickat ut ett förslag på ny länsplan för perioden 2022-2033 som anger vilka av länets infrastrukturprojekt som ska genomföras utifrån de statliga medel som har tilldelats. Under nästa kommunstyrelse behandlas Värmdö kommun yttrande där vi har pekat ut vilka projekt vi anser behöver komma med i länsplanen.

Reversibelt körfält på Farstabron och gång och cykelväg mellan Ingarö och Värmdö marknad är de projekt som har kommit med i länsplanen vilket vi ställer oss positivt till. Vi anser dock att de projekt som Värmdö tidigare har skickat in behöver komma med i länsplanen.

– Vi har förståelse att Regionen försöker trolla med knäna med den låga tilldelningen av pengar Stockholms län fick av staten, men skicket på våra vägar är oacceptabelt. De statliga vägarna på Värmdö är kraftigt eftersatta och det är ytterst nödvändigt att kommunens inskickade objekt prioriteras i länsplanen säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

De objekt som Värmdö kommun har skickat in är:

-Ett tredje körfält på väg 274 genom Hemmesta

– Ombyggnation av Hemmesta vägskäl

– En ombyggnation av Ingarökrysset

– Gång- och cykelbana längs hela Stavsnäsvägen

– Statlig finansiering av Skurubron

– Östlig förbindelse

Nu Silviacertifieras Värmdös äldreboenden

Nu Silviacertifieras Värmdös äldreboenden. Under mandatperioden har Majoritet för Värmdö lagt fram förslag och satsningar för att öka kunskapen inom demenssjukdom. För att bidra till högsta möjliga livskvalitet för den demenssjuka kommer alla Värmdös äldreboenden Silviacertifieras inom demensvård under 2022. Beslutet kommer upp på Vård och omsorgsnämnden den 14 december.

Ett Silviacertifierat boende innebär att all personal, såsom undersköterskor och annan vårdpersonal, vaktmästare och lokalvårdare, är utbildad inom demensvård i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för den demenssjuka och dess anhöriga. För oss är det ett viktigt steg i att erbjuda högsta möjliga kvalité i vården av Värmdös äldre.

Först ut att certifieras av de kommunala boendena är Djuröhemmet och därefter Gustavsgården, även kommunens privata boenden kommer erbjudas möjlighet till Silviacertifiering. I tidigare beslut från 2020 var Gustavsgården undantagen från certifieringen i avvaktan på att planen för avveckling av Gustavsgården i nuvarande lokaler togs fram.

– Med tanke på att planen för utfasningen av Gustavsgården försenats så finns det inte något skäl att inte inkludera samtliga boenden när utbildningen och Silviacertifieringen genomförs. Att Gustavsgården med de nya förutsättningarna ska ges samma möjlighet till kompetensutveckling är självklart, säger Rogier Krona (M), vice ordförande i vård och omsorgsnämnden.

Det är Silviahemmet som håller i utbildningen som utgår ifrån deras egen vårdfilosofi som bygger på hörnstenarna personcentrerad vård, teamarbete, anhörigstöd och kommunikation och relation. Målet med utbildningen är att införliva ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om den demenssjuke och att stimulera till fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling. Silviahemmet har efter utbildning en årlig uppföljning och certifikatets giltighetstid är tre år, därefter förnyas certifikatet genom kompletterande utbildning av personal.

Du kan läsa mer om silviacertifiering här: https://www.silviahemmet.se/utbildning/silviahemscertifiering/

Fler laddstolpar Värmdö

Värmdö kommun tar nu nästa steg i utbyggnaden av laddinfrastruktur! Till tekniska nämnden den 8 december presenteras ett genomförandebeslut om totalt 84 nya laddstolpar på publika platser vid bland annat förskolor, skolor och äldreboenden. För kommunens fordonspark presenteras ytterligare 31 laddplatser.

I Värmdö har vi en hög målsättning och jobbar för att koldioxidutsläpp från fordonstrafiken ska minska med 70 % till år 2030 (jmf med år 2010). Ett viktigt steg för att nå våra klimatmål är genom en successiv omställning till fossilbränslefria fordon.

-Vi vill att det ska vara enkelt att gå över till klimatsmarta resor, allt fler väljer att gå över till elbil och då måste vi ha en infrastruktur möter omställningen säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nyligen togs 14 nya laddplatser i drift för allmänheten vid den nya parkeringen i Charlottendal och ytterligare 14 laddplatser har under året tillkommit för kommunens fordonsflotta i Gustavsbergs centrum.

Sedan mars 2021 finns det krav på att upprätta laddinfrastruktur i samband med investeringsprojekt, dessa krav kommer att gälla retroaktivt för fastigheter med uppvärmd byggnad och parkeringsplatser för fler än 20 platser från 1 januari 2025.

För att finansiera utbyggnaden, som beräknas till totalt 12 miljoner under 2022-2025, kommer avsatta medel för klimat- och miljöinvesteringar att användas. Laddstolparnas drift- och underhållskostnader beräknas vara kostnadsneutrala och finansieras via betallösning på de allmänna platserna.