Folkomröstning Värmdö 2021

Folkomröstning Värmdö

Folkomröstning i Värmdö
Folkomröstning i Värmdö 5 september.

Under hösten kommer det att hållas en folkomröstning i Värmdö kommun om frågor som är inaktuella. Samtliga ärenden som var grunden till namninsamlingen är avgjorda. Ö-skolorna och Munkmoraskolan blir kvar och de enda besluten som skulle gå att dra tillbaka är renoveringen av de utslitna lokalerna. Därför förespråkar vi att man röstar ”Avstår” i folkomröstningen

När är folkomröstningen?
Folkomröstningen kommer att ske den 5 september 2021.

Vad handlar folkomröstningen om?
Kravet på folkomröstning lämnades in som en reaktion på flera föreslagna renoveringar och förändringar inom Värmdös skolor och förskolor. Efter att namninsamlingen lämnades in har flera förslag hunnit förändras och vissa beslut uteblivit helt som exempelvis nedläggningen av Munkmoraskolan och flytten av högstadieeleverna på Ö-skolorna. Du kan läsa mer information under respektive förslag.

1. Pausa högstadiet på Ö-skolornaFörslaget kommer inte att genomföras

Vad handlade förslaget om?
Ö-skolorna har problem med ett för lågt elevantal vilket påverkar undervisningen negativt. Vi kan inte ha skolor med en elev per klass eller tre elever i ett helt högstadium. Därför föreslog kommunen att pausa högstadieundervisningen på våra ö-skolor när elevunderlaget är så pass lågt att det påverkar undervisningen negativt. Redan innan har eleverna rest in till Djurö skola på fastlandet två dagar i veckan för att kunna tillgodogöra sig undervisning i ett större sammanhang. Förslaget skulle ha inneburit bättre kontinuitet för eleverna och dess undervisning samt lärarnas möjlighet att undervisa och fånga upp elevernas utveckling på ett bättre sätt.

Vad var kritiken mot förslaget?
De som var kritiska mot förslaget var oroliga för hur förslaget skulle påverka viljan att flytta ut som fastboende till öarna samt att man ansåg att det blir längre resor för eleverna.

Har ni lyssnat in vad föräldrar och eleverna vill?
Ja, under sommaren/hösten 2020 genomfördes medborgardialoger ute på öarna med elever och föräldrar för att lyssna in deras synpunkter på tre förslag som utbildningsnämnden presenterade. Kommunens politiker och tjänstemän deltog på mötena samt berörda elever och deras vårdnadshavare. Utifrån synpunkterna togs ett nytt förslag fram som kunde stöttas av flest berörda. Därutöver genomfördes även en enkätundersökning med eleverna.

Varför ville ni genomföra förslaget?
Vi anser att vi inte kan blunda från förvaltningens rapporter om brister i utbildningens kvalitet och likvärdighet kopplat till ett för litet elevunderlag. Det går inte att ha skolor med en elev per årskurs eller tre elever i ett helt högstadium. Barnens rätt till en bra utbildning kan inte vara underordnat samhällsutveckling. Arbetet med en livskraftig skärgård är viktigt och ska genomföras med andra åtgärder och inte genom att kompromissa med kvalitén på utbildningen.

Varför genomförs inte förslaget?
Förslaget röstades ned i kommunfullmäktige den 23 juni och frågan är därför avslutad.

2. Samlokalisering av MunkmoraskolanFörslaget kommer inte att genomföras

Vad handlade förslaget om?
Några av Värmdö kommuns skolor har problem med att för få elever söker sig till dem samtidigt som kommunen för närvarande har en överkapacitet av platser inom grundskola. När skolor har för få elever, får de ekonomiska svårigheter då skolpengen betalas ut beroende på hur många elever skolan har. Om skolan har för får elever behöver de i värsta fall minska antalet lärare.

Munkmoraskolan är en skola där 40% av skolans platser är tomma. Skolan har kapacitet för 230 elever men har knappt 150 elever trots att det finns ett betydligt större elevunderlag i området. Mer än hälften av de boende i området väljer andra skolor. Förslaget var därför att samlokalisera Munkmoraskolan med den nyrenoverade Ekedalsskolan så att skolpengen går till barnens utbildning och inte till tomma lokaler.

Vad var Socialdemokraternas förslag på lösning?
Socialdemokraterna har ännu inte presenterat några förslag på hur överkapaciteten ska lösas förutom att man vill förbjuda externa aktörer som Engelska skolan att etablera sig i kommunen.

Om kommunen har problem med överkapacitet, varför fick Engelska skolan etablera sig?
Vi anser att Värmdö ska ha de skolor som föräldrarna efterfrågar. Idag placerar många av Värmdös föräldrar sina barn i Engelska skolan i Nacka och andra friskolor utanför kommunen. Trots vår överkapacitet av platser, har den nya Engelska skolan i Värmdö redan fått en kö och enligt uppgifter har Engelska skolan tillräckligt många ansökningar för att teoretiskt kunna öppna två skolor på Värmdö. Vi kan inte begränsa etableringen av skolor som Värmdös föräldrar efterfrågar till förmån för skolor som föräldrarna väljer bort.

Varför genomförs inte förslaget?
Förslaget ströks då Miljöpartiet svängde i frågan och frågan är därför avslutad.

3. Renovering och samlokalisering av förskolor

Vad handlar förändringarna inom förskolorna om?
Vi har flera förskolor i kommunen som behöver renoveras eller som bedrivs i olämpliga eller tillfälliga lokaler. Samtidigt har vi en överkapacitet som gör att vi för närvarande har fler förskoleplatser än vad vi har barn. Därför genomförs ett antal förändringar där ett antal förskolor renoveras eller samlokaliseras. 

Vad är Socialdemokraternas förslag?
Socialdemokraterna har motsatt sig förändringarna vilket innebär att de rimligtvis motsatt sig renoveringen av våra slitna förskolor. Socialdemokraterna ville även bevara den tillfälliga förskolan på fotbollsplanen i Farstaborg och en förskola (Kotten) i två sammansatta lägenheter som har hyrts in av kommunen på Ingarö.

Minimunkis
Förändringen är redan beslutad och genomförd

Vad handlar beslutet om?
Minimunkis lokaler är slitna och behöver renoveras samtidigt som förskolan har haft för få barn i förhållande till sin kapacitet. Då det finns flera närliggande förskolor har förskolan därför samlokaliserats till de övriga förskolor för att lokalerna ska renoveras. Förskolan kommer sedan att öppnas igen i de nyrenoverade lokalerna.

Kottens förskolaFörändringen är redan beslutad och genomförd

Vad handlar beslutet om?
Kottens förskola var en förskola som bedrevs i två hopslagna lägenheter som kommunen hyrde av en bostadsrättsförening. Lägenheterna var inte lämpliga att bedriva en förskola på och förskolan har tagits över av kommunen efter att det tidigare varit ett föräldrakooperativ. Förskolan kunde endast ta emot 16 barn vilket är för få barn för att gå runt ekonomiskt och förskolan behövde därför statsbidrag för att klara sin ekonomi. Förskolan har därför samlokaliserats till närliggande förskolor med start i augusti.

Farstaborg förskolaFörändringen är redan beslutad och genomförd

Vad handlar beslutet om?
Farstaborgs förskola var en tillfällig förskola som bedrevs i inhyrda moduler placerade på Farstaborgs fotbollsplan. Förskolan var aldrig tänkt att bedrivas en längre tid utan öppnades i väntan på att den närliggande nya förskolan i Charlottendal skulle byggas. Den nya förskolan i Charlottendal öppnade i januari 2021 och därför stängde den tillfälliga förskolan vid sommaravslutningen 2021.

Blåsippans förskola –
Förslaget är redan beslutat och genomförs 2022
Vad planeras att genomföras?

Blåsippans förskola är en förskola med väldigt slitna lokaler. Lokalernas skick medför att hela förskolan inte kan användas fullt ut. Vi vill därför renovera alternativt bygga en ny förskola på platsen och behöver samlokalisera barnen till närliggande förskolor. Arbetet kommer att genomföras under 2022.

Lokattens förskola – Genomförs när lämplig ersättningslokal har hittats

Lokattens förskola är en liten förskola för 16 barn i en villa i Skeppsdalsström. Förskolans lokaler är inte lämpliga att bedriva som förskola och har problem med både tillgänglighet och akustik. Ursprungligt förslag var att samlokalisera Lokattens förskolor till andra förskolor men uteblev då det inte fanns plats i någon förskola i närheten. Förskolan kommer därför att flyttas först när en lämplig ersättningsförskola har hittats.

Vad är frågan som ställs i folkomröstningen?

Den fråga som ställs till de röstberättigade har tagits fram av folkinitiativet och lyder enligt följande:

”Tycker du att kommunen ska dra tillbaka beslutade samt stoppa planerade nedläggningar och centraliseringar av förskolor och skolor till dess att man haft en riktig dialog och gjort grundliga konsekvensanalyser?”

De svarsalternativ som ställs till de röstberättigade, är: ja, nej eller avstår.

Samtliga ärenden som var grunden till namninsamlingen är avgjorda. De enda besluten som skulle gå att dra tillbaka är renoveringen av de utslitna lokalerna. Därför förespråkar vi att man röstar ”Avstår” i folkomröstningen.

Genomfördes det aldrig konsekvensanalyser?

Det genomfördes ordentliga konsekvensanalyser till samtliga ärenden, följ länkarna nedan för att ta del av dem:

Konsekvensanalyser ärendet om samlokalisering tjänsteskrivelse:
https://opengov.360online.com/Meetings/varmdo/File/Details/687675.PDF?fileName=Samlokalisering%20av%20skolor%20och%20f%C3%B6rskolor%20i%20V%C3%A4rmd%C3%B6%20kommun&fileSize=629744

Utöver de ordinarie konsekvensanalyser som samtliga ärenden har i tjänsteskrivelsen togs det fram individuella barnkonsekvensanalyser.

Barnkonsekvensanalys samlokalisering förskola:
https://opengov.360online.com/Meetings/varmdo/File/Details/676523.PDF?fileName=Bilaga%203_Barnkonsekvensanalys_Samlokalisering_f%C3%B6rskolor&fileSize=405200

Barnkonsekvensanalys samlokalisering Skola:
https://opengov.360online.com/Meetings/varmdo/File/Details/676522.PDF?fileName=Bilaga%204_Barnkonsekvensanalys_Samlokalisering_skola&fileSize=408128

Beträffande skärgårdsskolan togs det även fram separata konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser, se länkar:

Konsekvensanalys skärgårdsskolan:
https://opengov.360online.com/Meetings/varmdo/File/Details/690645.PDF?fileName=Bilaga%201%20Konsekvensanalys%20inf%C3%B6r%20beslut%20om%20ny%20organisation%20f%C3%B6r%20V%C3%A4rmd%C3%B6%20sk%C3%A4rg%C3%A5rdsskola%202021-02-03&fileSize=276128

Barnkonsekvensanalys skärgårdsskolan:
https://opengov.360online.com/Meetings/varmdo/File/Details/690646.PDF?fileName=Bilaga%202%20Pr%C3%B6vning%20av%20barnets%20b%C3%A4sta%20inf%C3%B6r%20beslut%20om%20ny%20organisation%20f%C3%B6r%20sk%C3%A4rg%C3%A5rdsskolan%202021-02-03&fileSize=266048