LSS Värmdö

16 november 2021 Uppdaterad: 9 juni 2022

Fri ledsagning LSS Värmdö

Vi kommer genomföra ett pilotprojekt med fri ledsagning inom LSS i Värmdö. Ledsagning är en insats som personer med funktionsnedsättning kan få inom ramen för LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet är att bryta social isolering och att dessa personer kan delta i samhället genom att få hjälp att till exempel gå på promenad, besöka bibliotek, ta en fika eller besöka vänner.

För att underlätta insatsens utförande och underlätta för fler att verkligen kunna utnyttja sina beviljade timmar har Värmdö sedan 2020 en flexibel modell. Den innebär att den enskilde har rätt att nyttja sina beviljade timmar fritt inom loppet av tre månader. Som ett led i att ytterligare utveckla ledsagningen kommer vi genomföra ett pilotprojekt med fri ledsagning. Projektet innebär att brukarna ges rätten att bestämma storleken av insatsens utförande. Försöket kommer att pågå under 6 månader och därefter utvärderas.

-Detta kommer att förenkla möjligheten för den enskilde att använda ledsagningen när behov finns och därmed skapa större frihet för den enskilde att exempelvis delta i olika aktiveter och/eller annat som främjar välbefinnandet, säger Rogier Krona (M) vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Det pilottest som föreslås syftar till att utföraren och den enskilde tillsammans planerar för när och hur ledsagningen ska användas. På så sätt kan utföraren bemanna utifrån behoven och inte utifrån beviljade timmar.

Vård och omsorgsnämnden har beslutat på senaste nämndsammanträdet att genomföra ett pilottest under en tidsperiod om 6 månader och omfatta 10 personer. Under den tidsperioden följs brukarens synpunkter upp kontinuerligt. Även verkställighet och kostnader följs upp och underlagen sammanfattas i en rapport som tas vidare till nämnden för vidare ställningstagande.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i dessa hjärtefrågor?