Mandatperiodens leveranser 2018-2022

Här är en sammanställning av några av de saker vi har genomfört under mandatperioden.

Ekedalsskolan har totalrenoverats under mandatperioden helt utifrån dess kulturhistoriska värden.
Porslinsfabriken gustavsberg
2011 köpte kommunen porslinsfabriken som en del av en större fastighetsaffär. Det är först efter att fastigheten såldes under 2020 som vi ser en totalrenovering ske. Behovet av investeringar bedömdes vara alldeles för höga för att kunna prioriteras före kommunens egna verksamhetslokaler som skolor, förskolor, äldreboenden mm. Försäljningen gjorde att vi får fabriken renoverad av fristående aktör samtidigt som vi har säkrat att en del av ytan kommer att gå till kommunens kulturhus med bibliotek, dans- och föreningslokaler samt mötesplatser för människor i alla åldrar. Övriga kommersiella ytor byggs upp, sköts och hyrs ut av kommersiell aktör som även bär risken för dessa.
Under mandatperioden har flera konstgräsplaner rustats upp.
Internationella Engelska skolan öppnade hösten 2021. Etableringen skedde efter att Kommunstyrelsen utlyste en markanvisning för en F-9 skola. Skolan har redan full beläggning och är populär bland kommunens barn och föräldrar.
Kommunen har under mandatperioden identifierat behovet av att avveckla särskilda boendet Gustavsgården i dess nuvarande lokaler för att istället bygg ett nytt särskilt boende med bättre och ändamålsenligare lokaler. Nuvarande lokaler kommer istället att bli trygghetsboende, studentbostäder eller båda delarna. Under juni 2021 har detaljplanearbetet påbörjats för det nya särskilda boendet.
Under mandatperioden har Gustavsberg berikats med en ny äventyrslekpark, vid Ösby träsk.
Kommunen har under mandatperioden jobbat aktivt med miljö- och klimatmålen. Staplarna visar före och efter åtgärder för 2020. Mätningen är inte uppdaterad sedan dess men arbetet med reduceringen av CO2 har fortsatt.
Satsningarna på förskola och skola under mandatperioden har varit rekordhöga. Värmdö kommun tillhör länets kommuner med högst skolpeng vad gäller förskola, lågstadium och mellanstadium, medan vad gäller högstadiet ligger vi på medel i länet.
Trots rekordhöga satsningar på välfärden har vi under mandatperioden kunnat sänka skatten med 20 öre. För en värmdöfamilj med två arbetande vuxna och en medianinkomst på 30 000 kr/mån innebär det 1400 kr/år mer i plånboken. Med en välskött ekonomi har vi med andra ord genomfört det bästa av två världar, satsningar på välfärden samtidigt som vi lämnar tillbaka skattemedel till kommuninvånarna.
Hoppas du har lagt märke och fått nytta av kommunens cykelparkeringar med tak som finns lite överallt, vid Värmdö Marknad, Mölnvik, Hemmesta centrum, Ösby skola mfl.
Kommunens gång och cykelvägar har rustats upp med många parkbänkar för att främja vistelse i friluftslivet.
En 5-stjärnig återvinningscentral hittar du i Ekobacken vid Värmdö Marknad.
Flertal idrottsanläggningar och lekplatser har rustats upp under mandatperioden.
Kattholmen har under mandatperioden utvecklats till att bli en samlingsplats för värmdöborna och gästhamnen är ett uppskattat besöksmål för båtmänniskor från hela Stockholms skärgård. Etableringen av en restaurang i det gamla elverket har ökat attraktionskraften till platsen.
Utformningen av lokalen och närliggande ytor är vackert gestaltade med hänsyn till kulturmiljön genom sina industriella uttryck och orangeriet som har byggts till. Restaurangen kommer erbjuder även uteservering och håller öppet året om.
2019 sålde kommunen konstnärshusen till Landia AB. Sedan dess har fastigheterna renoverats utvändigt där de har fått nya tak, nya fasader och fortsätter utvecklas invändigt. Med andra ord har dessa fantastiska kulturhistoriska fastigheter kunnat få den renovering och omsorg som de förtjänar. Detta hade inte kunnat prioriterats av kommunen som behöver i första hand prioritera välfärdsfastigheter som förskolor, skolor, äldreboenden, andra välfärdslokaler och investeringar. Konstnärerna är kvar med sina ateljéer och fortsätter berika Gustavsberg som ett konst- och kulturnav.
Gustavsbergs hamn ska stärkas som en levande plats med ett stort utbud av aktiviteter, ett rikt kulturliv och ökad kontakt med vattnet. Visionen har tagits fram under mandatperioden genom olika workshops som samhällsbyggnadskontoret har genomfört tillsammans med verksamheter i hamnen, medborgare, kommunanställda och politiker. Allmänheten har även haft möjlighet att inkomma med idéer och synpunkter i en enkät och flera hundra värmdöbor har engagerat sig i frågan. Läs hela måldokumentet här: Länk
Värmdö kommun har numera ett beslutat arkitekturprogram. Syftet med arkitekturprogrammet är att Värmdös bebyggelse och arkitektur ska präglas av kommunens unika natur- och skärgårdskaraktär. Programmet kommer att vara vägledande och ge stöd vid framtagande av detaljplaner, gestaltningsprogram och bygglov i kommunens centrumområden. Huvudmålet är att arkitekturen ska utgå från platsen och stärka dess unika identitet.
I samarbete med andra aktörer har kommunen bidragit till att fler ridstigar har inrättats under mandatperioden.
2018 tecknade kommunen ett avtal med KTH om ett samarbete inom vattenteknik. Sedan dess har samarbetet genererat flera projekt och forskningsarbeten årligen. Bland annat har KTH haft en pilotanläggning i Torsby där en anläggning för vattenrening med nanoteknik har ställts upp. Projektet har gett goda resultat och säljs idag i ett nybildat aktiebolag. Vi har även etablerat en fältstation på Djurö där undervattensrobotar testas och utvecklas fram. På fältstationen utvecklas även en elbåt med hydrofoilteknik. Testbåten har en elmotor samt en hydrofoil som består av en extra lång fena och undervattensvingar där enbart motorn har kontakt med vattnet medan skrovet flyger ca 50cm ovanför vattenytan.
Under mandatperioden har fyra kommunala fastigheter rustats upp med solpaneler.
Sedan 2019 har Värmdö kommun en språkförskola för barn med grav språkstörning. Syftet är att ge barnen en bra start och förebygga funktionshinder i tidig ålder.
Nytt trygghetsboende på Djurö har byggts och invigts under mandatperioden.
Under mandatperioden har kommunen markanvisat bygget och driften av ett nytt äldreboende på Ingarö vid Pilhamn.
Bräddmagasiner har etablerats under mandatperioden för att kunna hantera driftstopp eller överflöden av avlopp. Vi saknar bild på dessa men det kanske är lika bra.
Under mandatperioden har vi kunnat effektivisera vatten- och avloppsutbyggnaden genom att upphandla ett flertal utbyggnader samtidigt genom ett så kallat strategiskt partnering.
Under mandatperioden har vi beslutat om att Silviacertifiera alla våra äldreboenden. Silviacertifiering är en certifiering där all personal på äldreboendet blir utbildade inom demensvård. Syftet med en bred satsning har varit att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras anhöriga. Silviahemmets certifieringsprogram fokuserar på tre områden för att uppnå hög kvalitet inom vård och omsorg: gott ledarskap, utbildad personal inom demens och gemensam vårdfilosofi.
Under 2021 har vi skärpt kommunens insatser för att snabbare erbjuda arbetsmarknadsinsatser. har lett till att antalet individer ut i arbete har mångdubblats medan antalet hushåll som lever på ekonomiskt bistånd har minskat med drygt 100 på ett år.