Värmdös skolor

2 oktober 2020 Uppdaterad: 9 juni 2022

Ny resursfördelningsmodell i Värmdös skolor

Den stora genomlysningen av Värmdös skolpeng är nu genomförd. Utredningen presenterades under utbildningsnämndens sammanträde den 1 oktober och visar att Värmdös nivå på skolpeng till förskola, förskoleklass och låg- och mellanstadiet ligger i det övre skiktet i regionen. Däremot ligger skolpengen för högstadiet (årskurs 7-9) något lägre än genomsnittet.

Förutom skolpengen får Värmdös förskole- och skolenheter ersättning i form av tilläggsbelopp för särskilt stöd samt en socioekonomisk ersättning som ska ge skolorna mer likvärdiga förutsättningar. Utbildningsnämnden beslutade under sammanträdet om en ny modell för socioekonomiska ersättning respektive tilläggsbelopp inom särskilt stöd.

Värmdös nuvarande modell för den socioekonomiska ersättningen bygger enbart på vårdnadshavares utbildningsnivå och har inte varit tillräckligt träffsäker. I takt med att utbildningsnivån av vårdnadshavare har ökat i kommunen har delar av den socioekonomiska ersättningen inte betalats ut till skolorna. 2019 betalades endast 76 procent av pengarna ut. Detta påverkar förskolors och skolors möjligheter att arbeta förebyggande och kompensatoriskt.

En stor del av den tid som personalen tidigare har behövt lägga på ansökningar kan nu istället gå till barnen. För skolornas del ger det även bättre förutsättningar att organisera det särskilda stödet då ekonomin blir mer förutsägbar, säger Cecilia Lindberg (M), utbildningsnämndens ordförande.

Därför har utbildningsnämnden nu beslutat om en ny modell för resursfördelning som är mer rättvis och möjliggör för en bättre likvärdighet i Värmdös förskolor och skolor. Den nya resursfördelningsmodellen baseras på SCB:s socioekonomiska modell och innehåller variablerna:

• elevens kön

• vårdnadshavares utbildningsnivå

• ekonomiskt bistånd (hos en eller båda vårdnadshavarna)

• huruvida barnet/eleven bor tillsammans med båda vårdnadshavare eller inte

• nyligen invandrad (enbart förskola)

– Det är bra att vi nu går ifrån den äldre modellen som inte längre fungerade, pengarna ska gå till våra elever och deras lärande och inte fastna inne på kommunhuset säger Cecilia Lindberg (M), utbildningsnämndens ordförande.

Tilläggsbeloppen har tidigare varit indelade i fyra olika nivåer beroende på nivån av särskilt stöd som behövs för eleven. För att minska administrationen och skapa en långsiktighet i förskolorna skolornas förutsättningar att möta elever i behov av särskilt stöd beslutade utbildningsnämnden även att ändra tilläggsbeloppen genom att de lägre nivåerna (nivå ett och två) framöver kommer att betalas ut som en schablonisering till skolorna i egen regi.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i dessa hjärtefrågor?