21 oktober 2021 Uppdaterad: 9 juni 2022

Språkkrav inom Värmdös äldreomsorg

Nu inför vi språkkrav inom Värmdös äldreomsorg. Värmdöbor med insatser inom våra vård- och omsorgsverksamheter ska alltid känna sig trygga med att kunna kommunicera med personen som tar hand om dem. Bristande språkkompetens hos personal inom vård- och omsorgsverksamheter riskerar att isolera brukarna ifrån inflytande över sin vardag och äventyra omsorgstagarnas säkerhet.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har lyft bristande språkkunskaper bland vård- och omsorgspersonal som ett problem i Sverige och något som kan påverka kvaliteten i omsorgen. Personalen inom exempelvis äldreomsorgen behöver kunna kommunicera med de äldre, med sina kollegor och kunna läsa instruktioner samt föra dokumentation.

Vid senaste sammanträdet i vård- och omsorgsnämnden har vi därför gett kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på hur ett språklyft för befintlig personal och ett språktest vid nyanställning kan genomföras.

Det är ett viktigt steg i arbetet med att höja kvalitén inom vård- och omsorgsverksamheterna i kommunen. Goda kunskaper i svenska språket kommer att öka tryggheten för brukarna men även samverkan med anhöriga, mellan kollegor och andra yrkesgrupper inom vård- och omsorg kommer att påverkas positivt säger Rogier Krona (M), 1:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Under nuvarande mandatperioden har Majoritet för Värmdö genomfört viktiga satsningar inom vård- och omsorgsverksamheterna för att höja kvalitén och kompetensen hos personalen. Med uppdraget vill vi ta nästa steg i arbetet att höja kvalitén ytterligare och göra en satsning på språkutveckling för att säkerställa att personalen inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter har tillfredställande kunskaper i det svenska språket.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i dessa hjärtefrågor?