Språkkrav inom Värmdös välfärd


Språkkrav för Värmdös välfärd!

Värmdös äldre och personer med funktionsstöd ska alltid känna sig trygga med att kunna kommunicera med personen som tar hand om dem. Bristande språkkompetens hos personal inom vård- och omsorgsverksamheter riskerar att isolera brukarna ifrån inflytande över sin vardag och äventyra omsorgstagarnas säkerhet. Vi har gett kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på hur ett språklyft för befintlig personal och ett språktest vid nyanställning kan genomföras.

-Det är ett viktigt steg i arbetet med att höja kvalitén inom vård- och omsorgsverksamheterna i kommunen. Goda kunskaper i svenska språket kommer att öka tryggheten för omsorgskunderna men även samverkan med anhöriga, mellan kollegor och andra yrkesgrupper inom vård- och omsorg kommer att påverkas positivt säger Rogier Krona (M), vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.