Nu Silviacertifieras Värmdös äldreboenden

Nu Silviacertifieras Värmdös äldreboenden. Under mandatperioden har Majoritet för Värmdö lagt fram förslag och satsningar för att öka kunskapen inom demenssjukdom. För att bidra till högsta möjliga livskvalitet för den demenssjuka kommer alla Värmdös äldreboenden Silviacertifieras inom demensvård under 2022. Beslutet kommer upp på Vård och omsorgsnämnden den 14 december.

Ett Silviacertifierat boende innebär att all personal, såsom undersköterskor och annan vårdpersonal, vaktmästare och lokalvårdare, är utbildad inom demensvård i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för den demenssjuka och dess anhöriga. För oss är det ett viktigt steg i att erbjuda högsta möjliga kvalité i vården av Värmdös äldre.

Först ut att certifieras av de kommunala boendena är Djuröhemmet och därefter Gustavsgården, även kommunens privata boenden kommer erbjudas möjlighet till Silviacertifiering. I tidigare beslut från 2020 var Gustavsgården undantagen från certifieringen i avvaktan på att planen för avveckling av Gustavsgården i nuvarande lokaler togs fram.

– Med tanke på att planen för utfasningen av Gustavsgården försenats så finns det inte något skäl att inte inkludera samtliga boenden när utbildningen och Silviacertifieringen genomförs. Att Gustavsgården med de nya förutsättningarna ska ges samma möjlighet till kompetensutveckling är självklart, säger Rogier Krona (M), vice ordförande i vård och omsorgsnämnden.

Det är Silviahemmet som håller i utbildningen som utgår ifrån deras egen vårdfilosofi som bygger på hörnstenarna personcentrerad vård, teamarbete, anhörigstöd och kommunikation och relation. Målet med utbildningen är att införliva ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om den demenssjuke och att stimulera till fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling. Silviahemmet har efter utbildning en årlig uppföljning och certifikatets giltighetstid är tre år, därefter förnyas certifikatet genom kompletterande utbildning av personal.

Du kan läsa mer om silviacertifiering här: https://www.silviahemmet.se/utbildning/silviahemscertifiering/

Fri ledsagning LSS Värmdö

Vi kommer genomföra ett pilotprojekt med fri ledsagning inom LSS i Värmdö. Ledsagning är en insats som personer med funktionsnedsättning kan få inom ramen för LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet är att bryta social isolering och att dessa personer kan delta i samhället genom att få hjälp att till exempel gå på promenad, besöka bibliotek, ta en fika eller besöka vänner.

För att underlätta insatsens utförande och underlätta för fler att verkligen kunna utnyttja sina beviljade timmar har Värmdö sedan 2020 en flexibel modell. Den innebär att den enskilde har rätt att nyttja sina beviljade timmar fritt inom loppet av tre månader. Som ett led i att ytterligare utveckla ledsagningen kommer vi genomföra ett pilotprojekt med fri ledsagning. Projektet innebär att brukarna ges rätten att bestämma storleken av insatsens utförande. Försöket kommer att pågå under 6 månader och därefter utvärderas.

-Detta kommer att förenkla möjligheten för den enskilde att använda ledsagningen när behov finns och därmed skapa större frihet för den enskilde att exempelvis delta i olika aktiveter och/eller annat som främjar välbefinnandet, säger Rogier Krona (M) vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Det pilottest som föreslås syftar till att utföraren och den enskilde tillsammans planerar för när och hur ledsagningen ska användas. På så sätt kan utföraren bemanna utifrån behoven och inte utifrån beviljade timmar.

Vård och omsorgsnämnden har beslutat på senaste nämndsammanträdet att genomföra ett pilottest under en tidsperiod om 6 månader och omfatta 10 personer. Under den tidsperioden följs brukarens synpunkter upp kontinuerligt. Även verkställighet och kostnader följs upp och underlagen sammanfattas i en rapport som tas vidare till nämnden för vidare ställningstagande.

Språkkrav inom Värmdös äldreomsorg

Nu inför vi språkkrav inom Värmdös äldreomsorg. Värmdöbor med insatser inom våra vård- och omsorgsverksamheter ska alltid känna sig trygga med att kunna kommunicera med personen som tar hand om dem. Bristande språkkompetens hos personal inom vård- och omsorgsverksamheter riskerar att isolera brukarna ifrån inflytande över sin vardag och äventyra omsorgstagarnas säkerhet.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har lyft bristande språkkunskaper bland vård- och omsorgspersonal som ett problem i Sverige och något som kan påverka kvaliteten i omsorgen. Personalen inom exempelvis äldreomsorgen behöver kunna kommunicera med de äldre, med sina kollegor och kunna läsa instruktioner samt föra dokumentation.

Vid senaste sammanträdet i vård- och omsorgsnämnden har vi därför gett kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på hur ett språklyft för befintlig personal och ett språktest vid nyanställning kan genomföras.

Det är ett viktigt steg i arbetet med att höja kvalitén inom vård- och omsorgsverksamheterna i kommunen. Goda kunskaper i svenska språket kommer att öka tryggheten för brukarna men även samverkan med anhöriga, mellan kollegor och andra yrkesgrupper inom vård- och omsorg kommer att påverkas positivt säger Rogier Krona (M), 1:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Under nuvarande mandatperioden har Majoritet för Värmdö genomfört viktiga satsningar inom vård- och omsorgsverksamheterna för att höja kvalitén och kompetensen hos personalen. Med uppdraget vill vi ta nästa steg i arbetet att höja kvalitén ytterligare och göra en satsning på språkutveckling för att säkerställa att personalen inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter har tillfredställande kunskaper i det svenska språket.