Värmdös ekonomi går starkt – Bokslut för 2021

Värmdö kommun har en stark ekonomi och redovisar ett överskott på 227 miljoner kronor för 2021. Samtidigt har kommunen minskat sin låneskuld med 100 miljoner och har inte behövt låna till nya investeringar.

Självfinansieringsgraden i Värmdö kommun har under 2021 varit på 132 procent vilket innebär att kommunen inte har behövt lånefinansiera investeringar. Det goda resultatet gör att kommunens kreditvärdighet och långsiktiga betalningsförmåga stärkts.

Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande

– Det enda sättet vi kan säkra framtidens välfärd är genom ordning och reda i ekonomin, kloka investeringar och minskade driftkostnader. Vi börjar få in en vana med hög självfinansieringsgrad vilket jag är väldigt glad för, på så sätt slipper vi öka kommunens skulder. Jag är även glad för att vi har minskat de administrativa kostnaderna samt att vi har lyckats få till nödvändiga investeringar i många fastigheter genom samarbete med andra aktörer säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Stora utmaningar väntar

Trots det starka resultatet behöver Värmdö rusta sig inför den demografiska utmaningen där allt färre i arbetsför ålder kommer att behöva försörja allt fler. Inom tio år förväntas antalet invånare 80+ ha fördubblats i kommunen medan antalet i arbetsför ålder förväntas öka med endast 16 procent. Samtidigt står Värmdö kommun inför stora investeringar i verksamhetslokaler. En välskött ekonomi är en förutsättning för att klara av att finansiera både utmaningarna i välfärden och de omfattande investeringarna.

Mot bakgrund av detta kommer 47 miljoner kronor av 2021 års överskott avsättas till kommunens resultatutjämningsreserv för att säkra Värmdös välfärd även i framtiden.

Värmdö budget för 2022

Nu har vi presenterat värmdös budget för 2022. Utgångspunkten i Majoritet för Värmdös samarbete är att vi sätter kärnverksamheten framför allt. Vi är därför glada att för fjärde året i rad kunna presentera en budget som tydligt visar att vi menar det vi säger både i ord och handling. Vårt målmedvetna arbete med kommunens kärnverksamhet, arbetet med digitalisering, minskade lokalkostnader, förstärkt med en positiv skatteprognos gör att Värmdö kommuns ekonomi går starkare än på länge. Det prognostiserade resultatet för innevarande år, 2021, ligger på 118 miljoner kronor.

I budget för 2022 presenterar Majoritet för Värmdö en storsatsning på Värmdös välfärd med särskilt fokus på förskola, skola, trygghet, vård och omsorg. Totalt satsar Majoritet för Värmdö ca 130 miljoner på Värmdös välfärd samtidigt som 26 miljoner går tillbaka till kommuninvånarna genom en skattesänkning på 20 öre. Under 2022 budgeterar vi även för ett högre resultatmål om 74 miljoner för att kommunen inte ska behöva låna lika mycket till kommande investeringar.

Med kärnverksamheterna som ledord kan vi ännu en gång presentera satsningar på Värmdös välfärd. Jag är glad för att vårt arbete med att sänka de årliga driftkostnaderna har möjliggjort ytterligare historiska satsningar på kärnverksamheten och även gett utrymme för att sänka skatten. Med en välskött ekonomi genomför vi med andra ord det bästa av två världar, satsningar på välfärden samtidigt som vi lämnar tillbaka skattemedel till kommuninvånarna, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsen ordförande.

Pressbild: Majoritet för Värmdö

En satsning på Värmdös unga

Värmdös barn och unga är ett av våra mest prioriterade områden. Därför satsar Majoriteten totalt 29,6 miljoner på Värmdös skolor och förskolor. 17,6 miljoner kronor motsvarande 4% på Grundskola, 600tkr motsvarande 3% på grundsärskola, 8,4 miljoner kronor motsvarande 3% på förskola samt 3 miljoner kronor på gymnasiepengen.

Kvalitetshöjande insatser för våra äldre och LSS grupper

Majoriteten genomför även en storsatsning på Värmdös äldre och funktionsstöd. Totalt får äldreomsorgen ett tillskott på 12,6 miljoner kronor vilket motsvarar 4% uppräkning. 750 tusen kronor öronmärks till hemtjänsten för att främja personalkontinuiteten. Majoriteten satsar även 3,4 miljoner på att höja funkispengen med 4% och 500 tusen kronor för kompetensutveckling inom funktionsstöd.

Ytterligare förstärkning av miljö och klimatarbetet

Värmdös miljö och klimat är ett oerhört prioriterat område och under mandatperioden har vi arbetat målmedvetet med att sänka kommunens utsläpp och förstärka kommunens klimatarbete. I budget för 2022 reserverar vi ytterligare 50 miljoner kronor för fortsatta klimatinvesteringar fördelat på tre år. Vi genomför även en särskild satsning på att avgiftsbefria installationer av solcellspaneler i de fall bygglov krävs.

Värmdös bokslut 2020 visar starkt resultat

Värmdö kommun gör ett överskott på 171,9 miljoner kronor efter jämförelsestörande poster eller 6,8 procent av skatter och statsbidrag. Självfinansieringsgraden var på 104% vilket betyder att kommunen inte har behövt lånefinansiera 2020 års investeringar. Det oväntat stora överskottet beror till största delen på tillfälliga statliga bidrag med anledning av pandemin, en del av överskottet är reavinster från försäljningar av industritomter och en del är överskott inom nämnderna på grund av lägre volymer än beräknat.

Flera av Värmdös uppsatta mål går i rätt riktning även om det är några områden som vi kommer att behöva intensifiera arbetet med samt se över uppföljningsmetoderna för att säkerställa att vi når upp till målen.

Jag är glad över att kommunen har kunnat upprätthålla och utveckla arbetet trots pandemin. Särskilt glad är jag även över kommunens genomförda investeringar. Kommunen har som bekant ett investeringsberg att bestiga och det är när vi fortsätter göra dessa investeringar och samtidigt har en självfinansieringsgrad över 100%, som jag blir lycklig, säger Deshira Flankör.

Trots det stora tillfälliga överskottet har kommunen fortsatt en svår ekonomisk tid framöver med ökade demografiska utmaningar. I kombination med en avtagande tillväxt i skatteunderlaget leder detta till ett ökat gap mellan kommunens kostnader och intäkter. Samtidigt är investeringsbehoven framåt fortsatt höga vilket gör att Värmdö oavsett hög- eller lågkonjunktur måste ha en ekonomi som klarar av att finansiera de omfattande investeringarna.

Kommunen kommer därför att avsätta en del av överskottet (71 miljoner) i en resultatutjämningsreserv för att säkra framtidens välfärd. Reservens framtida användning är ytterst reglerad och ska fungera som en extra buffert för kommunen som kan användas endast om kommunen i sin helhet skulle gå med underskott och kommunens skatteintäkter skulle understiga snittet för de senaste tio åren.

Värmdö inrättar en reserv för framtiden

Värmdö kommuns tertialrapport visar en betydligt bättre årsprognos än väntat. Prognosen för helåret 2020 ligger på ett överskott om 163 miljoner kronor för kommunen och 183 miljoner kronor för hela kommunkoncernen. Majoritet för Värmdö vill att en del av överskottet ska avsättas till framtida konjunkturnedgångar genom att inrätta en så kallad resultatutjämningsreserv. Beslutet tas i samband med att tertialrapporten behandlas på kommunstyrelsen den 28 oktober.

Det oväntat stora överskottet beror bland annat på tillfälliga statliga bidrag, överskott inom nämnderna på grund av lägre volymer än beräknat samt retroaktiva schablonintäkter inom socialnämnden och vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden.

Det tillfälliga överskottet ska ses som en bonus och är inte pengar som kan spenderas hur som helst. Därför vill vi spara en del av överskottet till svårare tider medan resterande del av överskottet går till kommunens investeringar för att inte öka kommunens lån. Så hade vi gjort med hushållsekonomin och så ska vi göra med kommunens gemensamma resurser, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

På grund av pandemin har 2020 varit ett ovanligt svårt år ur prognossynpunkt. Vid Tertialrapport 1 rådde fortfarande stor osäkerhet kring hur den rådande pandemin skulle komma att påverka verksamheternas kostnader. Det fanns också en osäkerhet kring hur staten skulle kompensera kommunen för minskade intäkter till följd av försämrad befolkningsprognos samt förändrad utjämningsskatt.

Kommunens skattefinansierade verksamhet förväntas göra ett överskott med 131 miljoner kronor, vilket är 78 miljoner bättre än budget. Nämnderna prognostiserar ett sammanlagt resultat om 22 miljoner kronor. Övriga intäkter kommer ifrån reavinster avseende markförsäljningar i Älvsby om ca 33 miljoner kronor samt statliga bidrag om 79 miljoner kronor.

Trots detta visar prognosen på fortsatt utmanande ekonomiska förutsättningar med ökade demografiska utmaningar för kommunsektorn som helhet och så även för Värmdö. I kombination med en avtagande tillväxt i skatteunderlaget leder detta till ett ökat gap mellan kommunens kostnader och intäkter. Samtidigt är investeringsbehoven framåt fortsatt höga vilket gör att Värmdö, måste oavsett hög- eller lågkonjunktur ha en ekonomi som mäktar med att finansiera omfattande investeringar. Därför behöver vi fortsätta arbeta med våra effektiviseringar för att klara av framtidens uppdrag.

Värmdös budget för 2021

Satsningar på Värmdö skolor och förskolor, en historisk satsning på digitalisering, minskad administration, satsningar inom äldreomsorgen samt en ökad ambition inom klimatinvesteringar. Det är Majoritet för Värmdös prioriteringar för budget 2021.

Likt många andra svenska kommuner står Värmdö inför stora utmaningar med ett osäkert ekonomiskt läge. Rådande pandemi har skyndat på ekonomiska inbromsningen vi länge har kunnat förutse och behoven av förändrade arbetssätt är större än någonsin. Under senaste åren har vi lagt allt mer kraft på att effektivisera kommunens arbete för att skapa hållbara grundstrukturer för våra kärnverksamheter. Det har inneburit allt ifrån besparingar på administration till utveckling av verksamhetssystem och befintliga processer. Som ett fortsatt led i effektiviseringsarbetet föreslår vi en historisk satsning på 25 miljoner kronor på ”Vårt smartare Värmdö” genom digitalisering och automatisering samt besparing på kommunens administration med 9 miljoner kronor.

Det räcker dock inte, förändrade omvärldsfaktorer kräver en organisation i ständig utveckling. Det kräver också vår medvetenhet i förvaltningen av våra resurser, liksom i nya satsningar och investeringar. Lika viktigt är det också att vi satsar och synliggör våra kärnverksamheter, våra miljö och klimatinvesteringar samt ställer om de verksamheter som inte hör till kärnverksamheten. Majoritet för Värmdö är därför överens om att kärnverksamheten, det vill säga vård, skola, omsorg och samhällsplanering ska prioriteras. Som en del av detta föreslår vi att den kommunala Konsthallen konkurrensutsätts alternativt avvecklas om vi inte hittar extern utförare.

En stabil grund ger ett hållbart bygge och det gäller även i organisationer. Med årets budget prioriterar vi kärnverksamheten, minskar administrationen och vågar sålla bort resurskrävande projekt. Vi vill skapa förutsättningar för en fortsatt hållbar och kvalitativ välfärd, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Socialtjänstens pågående utvecklingsarbete har effekt på både kort och lång sikt. Målsättningen är att kompetskompetensen ska användas mer i det personliga mötet och mindre i administration. Våra nya arbetssätt kommer att säkerställa både rättssäkerhet, effektivitet och bättre användning av våra personella resurser.

Barnen är vår framtid och vi har som mål att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. I budget 2021 lägger vi närmare 1.3 miljarder kronor på Värmdös skolor och förskolor vilket motsvara mer än hälften av kommunens totala budget på ca 2.5 miljarder. Trots en återhållsam budget satsar vi ytterligare 18 miljoner kronor på våra skolor och förskolor under 2021. Grundskolepengen höjs med 12,5 miljoner kronor (3%) och förskolepengen höjs med 5,6 miljoner kronor (2%). Pengarna finansieras genom en konkurrensutsättning av konsthallen, ytterligare effektiviseringar på administration och ett förbättrat skatteunderlag.

Vård och omsorgsnämnden kommer under året arbeta utifrån nämndens ”vision för äldreomsorgen” där vi vill främja satsningar för ökad självständighet och mer värde inom vård och omsorg. Satsningarna ska leda till högre livskvalité och är integritetsfrämjande för den enskilde. Digitala lösningar som bidrar till självständighet bör innebära att personella resurser bättre kan användas där de behövs i syfte att främja, för de äldre, ett så gott liv som möjligt. Som ett komplement till vårt pågående arbete kommer vi använda de statliga stöden till kompetensutveckling inom främst demens och förebyggande arbete.

Majoritet för Värmdö har höga ambitioner inom miljö och klimatområdet och har under 2019 och 2020 lagt en rad uppdrag för att utreda flera möjliga satsningar. Några förslag har behandlats under 2020 medan andra beräknas beslutas om under 2021. Därför avsätter majoritet för Värmdö 50 miljoner kronor i en klimatinvesteringsreserv som kommer att användas vid godkännande av pågående förstudier.

Värmdös budget 2020 – Det är ansvarsfullt att kosta mindre

Nu presenteras Värmdös budget för 2020!

Skärgårdens mittpunkt, vårt hem och andras semesterparadis, det är vårt Värmdö. Våra uttrycksfulla kontraster mellan natur, kultur och skärgård gör vårt Värmdö till en idyll för alla åldrar att bo, leva och verka i. Värmdö kommun som organisation ska alltid värna om medborgarnas rättigheter till en välfärd av hög kvalitet med respekt och värde för våra gemensamma resurser. Utifrån den inställningen och med fast hand håller vi i vår målsättning om en kommun som prioriterar hög service och bästa möjliga förutsättningar för våra kärnverksamheter vård, skola och omsorg.

Samtidigt är Värmdö kommun en del av resten av samhället och sårbar utifrån den nationella ekonomin och en sviktande konjunktur. Som svar på dessa utmaningar vill vi bidra till en stringentare styrning. En hållbar planering av våra ekonomiska, ekologiska och sociala resurser kräver kostnadsmedvetenhet och åtgärder för bättre struktur. Skattepengarna ska gå till våra medborgare och koncentreras till kärnverksamheterna. Det innebär utveckling och effektivisering av organisationen i stort, såväl som på enhetsnivå. Vi ska vara medvetna och tillfreds med tanken att det är ansvarsfullt att kosta mindre vilket bygger på effektivare arbetssätt.

Ett exempel på ineffektivitet är genomlysningen av hemtjänsten, som visade att 16 miljoner av hemtjänstens totala budget på ca 100 miljoner försvinner i en ineffektiv organisation. Det innebär att en stor del av den satsningen inte når fram till hemtjänsttagaren. Det är den typen av effektiviseringar vi i Majoritet för Värmdö vill fokusera på, ändamålsenlighet och mest värde för Värmdös kommuninvånare.

Budet 2020 har tydliga målsättningar vad gäller resursåtstramning som vi ser kan uppnås genom en trimmad organisation framförallt i Skogsbo, minimering av köp av konsulter och en samlad drift av anläggningar, gator och parker. Kostnadsmedvetenhet är inget som någon annan sköter, det är ett ansvar vi alla har gemensamt och på individnivå. 

Vi är ett lag med målsättningen för högre överskottsmål som vi vill använda till kommunens nödvändiga fastighetsinvesteringar inom kommunens kärnverksamheter vård, skola och omsorg.

I 2020 års budget lägger vi också strategiska uppdrag som grund för långsiktig hållbarhet i alla aspekter, ekonomiska, ekologiska och sociala.  

Jag trivs som bäst när vi tillsammans gör det som krävs. Att städa framför egen dörr genom krav på effektiviseringar framförallt i Skogsbo och konsultstopp är bara en liten del av det gemensamma ansvar som vi tillsammans ska ta. Den största delen av skattepengarna ska gå tillbaka till kommuninvånarna, säger kommunstyrelsens ordförande, Deshira Flankör (M).