En inblick i arbetet med Kulturhuset i Gustavsberg

Inför senaste sammanträdet med Kommunstyrelsen besökte våra förtroendevalda Landia AB för att få en fysisk inblick i arbetet med renoveringen av Porslinsfabriken i Gustavsberg. Senare under dagen behandlades investeringsbeslutet och utformningen av Kulturhuset i Porslinsfabriken i Gustavsberg.

Kulturhuset kommer att bestå av bibliotek samt multifunktionella lokaler för skapande, tre danssalar, omklädningsrum, lokaler för teater, drama, musik, studier samt mötesrum för medborgarna, föreningslivet och företagare.

Kulturhuset Gustavsberg

”Det var ett sant nöje att se Kulturhuset ta form och att fastigheten äntligen får nytt liv. Under besöket fick vi inblick i våra framtida lokaler och även andra delar som kommer att hyras ut för kommersiellt bruk inte minst till själva porslinstillverkningen Framtidens Porslin. Försäljningen och förverkligandet av renoveringen har inte bara varit ett av mandatperiodens viktigaste beslut utan även för hela platsen Gustavsberg säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.”

Lokalen överlämnas till Värmdö kommun som en råyta i februari 2023 och därefter kommer kommunen att utforma och hyresgästanpassa lokalen utifrån tidigare beslutad inriktning. Kulturhuset bedöms vara klart för inflyttning av verksamheten i oktober 2023.

Kommunfullmäktige godkände den 14 april 2021 försäljningen av Porslinsfabriken till den nya fastighetsägaren Landia AB. I samband med försäljningen avtalades att kommunen ska återförhyra 2670 kvm som en råyta för att kunna bygga och inreda framtidens Kulturhus. Kommunstyrelsen gav den 5 maj 2023 förvaltningen i uppdrag att påbörja entreprenadupphandling samt projektering av den tilltänkta återförhyrningen som avtalats med den nya fastighetsägaren.

Coronastöd till Värmdös föreningar

Kultur- och fritidsnämnden kommer under nästa sammanträde att ta beslut om ytterligare stöd till de föreningar som har fått ekonomiska problem kopplat till pandemin. Restriktionerna har slagit hårt mot många av Värmdö kommuns föreningar, som har tvingats minska eller ställa in sina aktiviteter. Under hösten 2020 skärptes dessutom råden för idrottsföreningar, vilket innebar att all organiserad idrottsträning för ungdomar över 15 år ställdes in. Under december och nästan hela januari 2021 var alla idrottsanläggningar stängda.

I Värmdö finansieras idrottsföreningar genom två typer av föreningsbidrag. Ett grundbidrag som baseras på antalet medlemmar i åldrarna 9-19 och ett aktivitetsbidrag som betalas ut retroaktivt till föreningarna två gånger om året baserat på aktivitetstillfälle och antalet deltagande.

Det kommande beslutet från kultur- och fritidsnämnden innebär att de idrottsföreningar som har haft ett minskat antal medlemmar eller har tvingats till färre aktiviteter under hösten 2020 nu får möjlighet att ansöka om föreningsbidrag utifrån sin statistik för hösten 2019.

Det har varit en tuff höst för våra föreningar på Värmdö som har arbetat hårt och gjort det bästa av situationen. Vi har ett starkt föreningsliv som vi är stolta över och vi vill att de ska finnas kvar även när pandemin är över. Våren är fortsatt svårbedömd och därför vill vi införa ytterligare ett extra stöd till de som behöver det säger Jasmin Farid (M), ordförande Kultur och Fritidsnämnden.

Värmdö kommun har under 2020 vidtagit en hel del andra åtgärder för att underlätta för föreningslivet sedan pandemin började påverka deras verksamheter. Bland annat har avbokningsrutinerna blivit generösare, betalningsfrister har förlängts vid lokalbokningar, hallar har varit öppna under sommarlovet och vi har beviljat extra bidrag för sommarlovsaktiviteter. Utöver detta har kommunen stöttat med information om var föreningarna kan vända sig för att söka specifika bidrag kopplat till pandemin och inkomstbortfall samt omställning till annan typ av verksamhet.