Vår vision för Värmdös skolor och förskolor

Värmdös skolor och förskolor ska ge alla barn och elever möjlighet att uppnå sin fulla potential. Vi vill att Värmdös unga ska få den stimulans och det stöd de behöver för att utvecklas så långt som möjligt. Tidiga stödinsatser, för de som behöver mer stöd för att nå kunskapskraven eller spetsklasser för de som behöver större utmaning i skolan, ska vara en del av kommunens arbetssätt.

Värmdös förskolor och skolor ska genomsyras av hög kvalitet. Vi har som målsättning att Värmdös elever ska ha bland de högsta betygen i landet och en hög andel elever som uppnår kunskapskraven. Det ska vi uppnå genom en hög kvalitet i undervisningen, engagerade lärare med hög kompetens och höga förväntningar på alla barn. Våra utbildningsverksamheter ska präglas av ett starkt ledarskap från högsta förvaltningschefen, hela vägen ut till varje enskild lärare.

Vi vill även att läraren ska få en stärkt roll och auktoritet i klassrummet. Ordning och reda i skolan och under lektionerna är viktigt för att främja barns lärande och bidrar till en god arbetsmiljö. Förskolan och skolan ska vara fri från mobbning, hedersförtryck och annan kränkande behandling.

Kvalité framför utförare

Kvalitet i undervisningen ska alltid gå före valet av utförare och därför ser vi gärna att verksamheter som visar återkommande kvalitetsbrister konkurrensutsätts eller får sitt verksamhetstillstånd återkallat. I Värmdö ska det finnas ett utbud av både fristående och kommunala skolor och förskolor som håller hög kvalitet.

Under nästa mandatperiod kommer vi verka för:

 • Att Värmdö ska vara bland de bästa kommunerna i landet vad gäller betyg, andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen och andel elever med genomförd gymnasieutbildning.
 • Att tidigt fånga upp barn och elever i behov av särskilt stöd.
 • Att vidareutveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning för att fler elever ska göra ett aktivt val.
 • Att renovera och rusta upp förskolornas gårdar och innemiljöer.
 • Att fortsätta utveckla arbetet med psykisk ohälsa, förebyggande såväl som åtgärdande.
 • Att möjliggöra för fler fristående aktörer att etablera sig i kommunen.
 • Att samtliga av våra skolor inför betyg från årskurs 4.
 • Att införa tidiga insatser när eleven inte uppnår kunskapskraven i läs- och skrivkunnighet samt matematik.
 • Att etablera spetsklasser inom matematik samt utveckla arbetet med särbegåvade elever.
 • Att fortsätta utveckla samarbetet med socialtjänsten för att förebygga problematisk skolfrånvaro (hemmasittare).
 • Mer rörelse i skolan.
 • Att införa krav på förskola för barn som inte talar svenska.
 • Att alla nyetablerade enheter inom förskola och skola ska konkurrensutsättas.

Ny resursfördelningsmodell i Värmdös skolor

Den stora genomlysningen av Värmdös skolpeng är nu genomförd. Utredningen presenterades under utbildningsnämndens sammanträde den 1 oktober och visar att Värmdös nivå på skolpeng till förskola, förskoleklass och låg- och mellanstadiet ligger i det övre skiktet i regionen. Däremot ligger skolpengen för högstadiet (årskurs 7-9) något lägre än genomsnittet.

Förutom skolpengen får Värmdös förskole- och skolenheter ersättning i form av tilläggsbelopp för särskilt stöd samt en socioekonomisk ersättning som ska ge skolorna mer likvärdiga förutsättningar. Utbildningsnämnden beslutade under sammanträdet om en ny modell för socioekonomiska ersättning respektive tilläggsbelopp inom särskilt stöd.

Värmdös nuvarande modell för den socioekonomiska ersättningen bygger enbart på vårdnadshavares utbildningsnivå och har inte varit tillräckligt träffsäker. I takt med att utbildningsnivån av vårdnadshavare har ökat i kommunen har delar av den socioekonomiska ersättningen inte betalats ut till skolorna. 2019 betalades endast 76 procent av pengarna ut. Detta påverkar förskolors och skolors möjligheter att arbeta förebyggande och kompensatoriskt.

En stor del av den tid som personalen tidigare har behövt lägga på ansökningar kan nu istället gå till barnen. För skolornas del ger det även bättre förutsättningar att organisera det särskilda stödet då ekonomin blir mer förutsägbar, säger Cecilia Lindberg (M), utbildningsnämndens ordförande.

Därför har utbildningsnämnden nu beslutat om en ny modell för resursfördelning som är mer rättvis och möjliggör för en bättre likvärdighet i Värmdös förskolor och skolor. Den nya resursfördelningsmodellen baseras på SCB:s socioekonomiska modell och innehåller variablerna:

• elevens kön

• vårdnadshavares utbildningsnivå

• ekonomiskt bistånd (hos en eller båda vårdnadshavarna)

• huruvida barnet/eleven bor tillsammans med båda vårdnadshavare eller inte

• nyligen invandrad (enbart förskola)

– Det är bra att vi nu går ifrån den äldre modellen som inte längre fungerade, pengarna ska gå till våra elever och deras lärande och inte fastna inne på kommunhuset säger Cecilia Lindberg (M), utbildningsnämndens ordförande.

Tilläggsbeloppen har tidigare varit indelade i fyra olika nivåer beroende på nivån av särskilt stöd som behövs för eleven. För att minska administrationen och skapa en långsiktighet i förskolorna skolornas förutsättningar att möta elever i behov av särskilt stöd beslutade utbildningsnämnden även att ändra tilläggsbeloppen genom att de lägre nivåerna (nivå ett och två) framöver kommer att betalas ut som en schablonisering till skolorna i egen regi.

Utökning av elevhälsan på Värmdö

Utbildningsnämnden beslutade idag om en ny modell för elevhälsan. Den nya modellen går ut på att skapa goda förutsättningar att arbeta långsiktigt, hälsofrämjande och förebyggande. Den ska också säkerställa att våra elever får en mer likvärdig tillgång till elevhälsans psykologiska insatser.

Den nya modellen innebär en särskild satsning på tre nya skolpsykologer för att bättre kunna fånga upp elever som inte mår bra, men även för att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa.

Det är otroligt glädjande att vi idag har kunnat fatta beslut om att utöka den centrala elevhälsan med tre psykologer. Tillsammans med en utveckling av pedagogiskt centrum kommer detta ge mycket goda förutsättningar för våra skolor och förskolor och inte minst för våra barn och elever, säger Cecilia Lindberg (M), utbildningsnämndens ordförande.

Psykologerna kommer att organiseras centralt och arbetet ska fördelas mellan kommunens skolor och förskolor. Den nya organisationen med en central elevhälsa, där psykologerna knyts till olika områden i kommunen, kommer skapa goda förutsättningar att utveckla det tvärprofessionella elevhälsoarbetet.

Specialpedagoger, speciallärare och kuratorer ska fortsatt vara anställda lokalt i skolor och förskolor.

Utöver detta ska även det nuvarande språkoteket och skoldatateket utvecklas till ett pedagogiskt centrum där språkstödjande och språkutvecklande material finns att låna. De kommer även erbjuda hjälpmedel som kompensatoriska programvaror och appar samt stöd i hur de används.

Rekrytering av specialpedagog kommer att ske under våren och verksamheten byggs därefter upp successivt under året.