21 oktober 2020 Uppdaterad: 9 juni 2022

Värmdö inrättar en reserv för framtiden

Värmdö kommuns tertialrapport visar en betydligt bättre årsprognos än väntat. Prognosen för helåret 2020 ligger på ett överskott om 163 miljoner kronor för kommunen och 183 miljoner kronor för hela kommunkoncernen. Majoritet för Värmdö vill att en del av överskottet ska avsättas till framtida konjunkturnedgångar genom att inrätta en så kallad resultatutjämningsreserv. Beslutet tas i samband med att tertialrapporten behandlas på kommunstyrelsen den 28 oktober.

Det oväntat stora överskottet beror bland annat på tillfälliga statliga bidrag, överskott inom nämnderna på grund av lägre volymer än beräknat samt retroaktiva schablonintäkter inom socialnämnden och vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden.

Det tillfälliga överskottet ska ses som en bonus och är inte pengar som kan spenderas hur som helst. Därför vill vi spara en del av överskottet till svårare tider medan resterande del av överskottet går till kommunens investeringar för att inte öka kommunens lån. Så hade vi gjort med hushållsekonomin och så ska vi göra med kommunens gemensamma resurser, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

På grund av pandemin har 2020 varit ett ovanligt svårt år ur prognossynpunkt. Vid Tertialrapport 1 rådde fortfarande stor osäkerhet kring hur den rådande pandemin skulle komma att påverka verksamheternas kostnader. Det fanns också en osäkerhet kring hur staten skulle kompensera kommunen för minskade intäkter till följd av försämrad befolkningsprognos samt förändrad utjämningsskatt.

Kommunens skattefinansierade verksamhet förväntas göra ett överskott med 131 miljoner kronor, vilket är 78 miljoner bättre än budget. Nämnderna prognostiserar ett sammanlagt resultat om 22 miljoner kronor. Övriga intäkter kommer ifrån reavinster avseende markförsäljningar i Älvsby om ca 33 miljoner kronor samt statliga bidrag om 79 miljoner kronor.

Trots detta visar prognosen på fortsatt utmanande ekonomiska förutsättningar med ökade demografiska utmaningar för kommunsektorn som helhet och så även för Värmdö. I kombination med en avtagande tillväxt i skatteunderlaget leder detta till ett ökat gap mellan kommunens kostnader och intäkter. Samtidigt är investeringsbehoven framåt fortsatt höga vilket gör att Värmdö, måste oavsett hög- eller lågkonjunktur ha en ekonomi som mäktar med att finansiera omfattande investeringar. Därför behöver vi fortsätta arbeta med våra effektiviseringar för att klara av framtidens uppdrag.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i dessa hjärtefrågor?