Värmdös förskolor och skolor

13 juni 2022 Uppdaterad: 13 juni 2022

Vår vision för Värmdös skolor och förskolor

Värmdös skolor och förskolor ska ge alla barn och elever möjlighet att uppnå sin fulla potential. Vi vill att Värmdös unga ska få den stimulans och det stöd de behöver för att utvecklas så långt som möjligt. Tidiga stödinsatser, för de som behöver mer stöd för att nå kunskapskraven eller spetsklasser för de som behöver större utmaning i skolan, ska vara en del av kommunens arbetssätt.

Värmdös förskolor och skolor ska genomsyras av hög kvalitet. Vi har som målsättning att Värmdös elever ska ha bland de högsta betygen i landet och en hög andel elever som uppnår kunskapskraven. Det ska vi uppnå genom en hög kvalitet i undervisningen, engagerade lärare med hög kompetens och höga förväntningar på alla barn. Våra utbildningsverksamheter ska präglas av ett starkt ledarskap från högsta förvaltningschefen, hela vägen ut till varje enskild lärare.

Vi vill även att läraren ska få en stärkt roll och auktoritet i klassrummet. Ordning och reda i skolan och under lektionerna är viktigt för att främja barns lärande och bidrar till en god arbetsmiljö. Förskolan och skolan ska vara fri från mobbning, hedersförtryck och annan kränkande behandling.

Kvalité framför utförare

Kvalitet i undervisningen ska alltid gå före valet av utförare och därför ser vi gärna att verksamheter som visar återkommande kvalitetsbrister konkurrensutsätts eller får sitt verksamhetstillstånd återkallat. I Värmdö ska det finnas ett utbud av både fristående och kommunala skolor och förskolor som håller hög kvalitet.

Under nästa mandatperiod kommer vi verka för:

 • Att Värmdö ska vara bland de bästa kommunerna i landet vad gäller betyg, andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen och andel elever med genomförd gymnasieutbildning.
 • Att tidigt fånga upp barn och elever i behov av särskilt stöd.
 • Att vidareutveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning för att fler elever ska göra ett aktivt val.
 • Att renovera och rusta upp förskolornas gårdar och innemiljöer.
 • Att fortsätta utveckla arbetet med psykisk ohälsa, förebyggande såväl som åtgärdande.
 • Att möjliggöra för fler fristående aktörer att etablera sig i kommunen.
 • Att samtliga av våra skolor inför betyg från årskurs 4.
 • Att införa tidiga insatser när eleven inte uppnår kunskapskraven i läs- och skrivkunnighet samt matematik.
 • Att etablera spetsklasser inom matematik samt utveckla arbetet med särbegåvade elever.
 • Att fortsätta utveckla samarbetet med socialtjänsten för att förebygga problematisk skolfrånvaro (hemmasittare).
 • Mer rörelse i skolan.
 • Att införa krav på förskola för barn som inte talar svenska.
 • Att alla nyetablerade enheter inom förskola och skola ska konkurrensutsättas.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i dessa hjärtefrågor?